aragones    castellano     català

Comisió Permanent

La Comissió Permanent està formada per alguns dels membres de la EVA i s'encarrega d'organitzar les activitats que exposem en aquesta web. Ens reunim aproximadament un cop al mes per a aquesta tasca i per debatre diversos assumptes educatius.


Si t'animes, pots participar-hi ja que sempre fa falta gent amb iniciativa i amb ganes de treballar per l'Escola.


Des de 1983 al llarg del curs escolar i amb caràcter estable, l'EVA ha anat organitzant diversos cursos, seminaris i grups de treball com els que podeu veure en aquesta web. Com a resultat d'aquests partits i de les reflexions fetes, la Permanent ha elaborat alguns materials destinats a l'ús en la tasca docent, així com propostes sobre el sistema educatiu.

A continuació presentem alguns dels temes tractats en profunditat:

 - Estudi de l'entorn en Cicle Mitjà: la comarca.

- Estudi de l'entorn en el Cinca Mitjà.

- Bilingüisme.

- Educació no sexista.

- Educació infantil.

- Escola rural.

- Seminari permanent de TIC.

- Educació emocional.

- La proposta de Pacte d'Educació de 2010.

- Carta dels Drets i Debers de la Comunitat Educativa.

- Decret de formació permanent.

Alguns membres de la Permanent de la EVA